Yasal - Gizlilik

VERİ SORUMLUSU: İnotin Ar-Ge İnovasyon ve Danışmanlık Hizmetleri

İnotin Ar-Ge İnovasyon ve Danışmanlık Hizmetleri olarak iletişim ve etkileşim içerisinde bulunduğumuz tüm paydaşlarımızın kişisel verilerini korumaya önem vermekteyiz. Buna göre, özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında bilgilendirmek amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

1-ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket tarafından kullanıma sunulan ve eczaneler de dahil olmak üzere Toplumsal fayda için hazırlanan bu iletişim odaklı uygulamayı kullanırken toplanacak veriler;

Kimlik Verisi Ad, Soyad
İletişim Verisi Telefon Numarası, E-posta Adresi, (var ise) Adres ve Adres Başlığı

Lokasyon Verisi (var ise) Adres Girilen Andaki Konum Bilgisi
Müşteri İşlem Verisi (Apple, Google veya Facebook ile giriş yapılması halinde)

Erişim Jetonu (Access Token) Bilgisi

İşlem Güvenliği Verileri Cihaz Bilgileri, İşletim Sistemi Bilgileri, IP Adresi, Log
Kayıtları (Uygulama üzerinden verilen onaylar, hatalı
parola giriş sayıları), Parola

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KAYNAĞI

Uygulama’nın playstore ve appstore üzerinden indirimi ve kayıt işlemi ile başlayan üyelik süreçleri kapsamında Uygulama üzerinden bizlerle paylaştığınız ve Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz doğrudan sizlerden elde edilmektedir. Bu bilgiler eczane ve kullanıcıların doğru ve sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için tasarlanmış olup sadece sistemin sağlıklı ilerlemesi için toplanmaktadır. Bununla birlikte adres girilen andaki konumunuza ilişkin veri ise Uygulama kapsamında mevcut olan ve üçüncü taraflara ait olan Uygulama Programlama Arayüzü (API) aracılığıyla elde edilmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetleri ile ilgili her bir sürecin ve operasyonun yürütülmesi amaçları uyarınca işlenmektedir.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Üyelik ile birlikte bize verdiğiniz verileriniz açık rızanızın varlığı halinde reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmek üzere işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ancak açık rızanızın varlığı halinde yurt içinde ve yurt dışında bulunan sunucularda saklanabilecektir.

Yukarıda belirtilen durum dışında;  Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yer alan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle;

(ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

(iii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi

(iv) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlemektedir.

5-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR İLE AKTARIM AMACI

İlacbende uygulaması ile elde edilen tüm veriler ilgili kanun ve sistemin işleyişi çerçevesidne toplanmakta olup, sistemin işleyişine etkisi olmayan hiçbir veri toplanmamaktadır. KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kişisel verileriniz; yetkili kişi ve kurumlar ile paylaşılmakta olup, ayrıca firmamızın paydaşları ve iş faaliyetleri sürecinde etkileşim içinde olduğu tüm kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılmaktadır. Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının (tüm paydaşlarımızın  hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum kuruluşlarına, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine ve şirketimize aktarılmaktadır.

6-KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİ
KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR VE KULLANMA YÖNTEMİ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;

  • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak şirketimizin bulunduğu Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan Teknopark Kat:1 no:111 adresine  yazılı olarak başvurabilirsiniz.  Tüm yazılı başvurular ilgili kanun maddesi gereğince en geç 30 gün içerisinde cevaplanacaktır. Eğer bu yazışmalar ek maliyetler gerektirirse, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınıza bilgilendirme yapılacak olup, ücret talep edilebilecektir.


Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında İlacbende Uygulaması-Üye Açık Rıza Metni

 

 

İnotin Ar-Ge İnovasyon ve Danışmanlık Hizmetleri olarak; Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında ilgili kanun maddeleri ile istisnaya giren haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

ÜYE : İnotin Ar-Ge İnovasyon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri tarafından; İletişim, her tür iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenen kişisel verilerin üyelik sözleşmesinde belirtilen Aydınlatma metinleri kapsamında her şekilde kullanılmasına özgür irademle rıza gösterdiğimi beyan ederim.

 

İnotin Ar-Ge İnovasyon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri tarafından “Kişisel Verilerin İşlenmesi Kapsamında İlacbende Uygulaması Üye Aydınlatma Metni” ile bilgilendirdiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

VERİ SORUMLUSU: İnotin Ar-Ge İnovasyon ve Danışmanlık Hizmetleri

İnotin Ar-Ge İnovasyon ve Danışmanlık Hizmetleri olarak iletişim ve etkileşim içerisinde bulunduğumuz tüm paydaşlarımızın kişisel verilerini korumaya önem vermekteyiz. Buna göre, özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında bilgilendirmek amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

1-ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket tarafından kullanıma sunulan ve eczaneler de dahil olmak üzere Toplumsal fayda için hazırlanan bu iletişim odaklı uygulamayı kullanırken toplanacak veriler;

Kimlik Verisi Ad, Soyad
İletişim Verisi Telefon Numarası, E-posta Adresi, (var ise) Adres ve Adres Başlığı

Lokasyon Verisi (var ise) Adres Girilen Andaki Konum Bilgisi
Müşteri İşlem Verisi (Apple, Google veya Facebook ile giriş yapılması halinde)

Erişim Jetonu (Access Token) Bilgisi

İşlem Güvenliği Verileri Cihaz Bilgileri, İşletim Sistemi Bilgileri, IP Adresi, Log
Kayıtları (Uygulama üzerinden verilen onaylar, hatalı
parola giriş sayıları), Parola

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KAYNAĞI

Uygulama’nın playstore ve appstore üzerinden indirimi ve kayıt işlemi ile başlayan üyelik süreçleri kapsamında Uygulama üzerinden bizlerle paylaştığınız ve Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz doğrudan sizlerden elde edilmektedir. Bu bilgiler eczane ve kullanıcıların doğru ve sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için tasarlanmış olup sadece sistemin sağlıklı ilerlemesi için toplanmaktadır. Bununla birlikte adres girilen andaki konumunuza ilişkin veri ise Uygulama kapsamında mevcut olan ve üçüncü taraflara ait olan Uygulama Programlama Arayüzü (API) aracılığıyla elde edilmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetleri ile ilgili her bir sürecin ve operasyonun yürütülmesi amaçları uyarınca işlenmektedir.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Üyelik ile birlikte bize verdiğiniz verileriniz açık rızanızın varlığı halinde reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmek üzere işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ancak açık rızanızın varlığı halinde yurt içinde ve yurt dışında bulunan sunucularda saklanabilecektir.

Yukarıda belirtilen durum dışında; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yer alan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle;

(ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

(iii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi

(iv) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlemektedir.

5-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR İLE AKTARIM AMACI

İlacbende uygulaması ile elde edilen tüm veriler ilgili kanun ve sistemin işleyişi çerçevesidnetoplanmakta olup, sistemin işleyişine etkisi olmayan hiçbir veri toplanmamaktadır. KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kişisel verileriniz; yetkili kişi ve kurumlar ile paylaşılmakta olup, ayrıca firmamızın paydaşları ve iş faaliyetleri sürecinde etkileşim içinde olduğu tüm kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılmaktadır. Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının (tüm paydaşlarımızın hukukiyetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum kuruluşlarına, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine ve şirketimize aktarılmaktadır.

 

6-KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİ
KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR VE KULLANMA YÖNTEMİ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak şirketimizin bulunduğu Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan Teknopark Kat:1 no:111 adresine  yazılı olarak başvurabilirsiniz. Tüm yazılı başvurular ilgili kanun maddesi gereğince en geç 30 gün içerisinde cevaplanacaktır. Eğer bu yazışmalar ek maliyetler gerektirirse, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göretarafınıza bilgilendirme yapılacak olup, ücret talep edilebilecektir.

Üye Aydınlantma

VERİ SORUMLUSU: İnotin Ar-Ge İnovasyon ve Danışmanlık Hizmetleri

İnotin Ar-Ge İnovasyon ve Danışmanlık Hizmetleri olarak iletişim ve etkileşim içerisinde bulunduğumuz tüm paydaşlarımızın kişisel verilerini korumaya önem vermekteyiz. Buna göre, özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında bilgilendirmek amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

1-ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket tarafından kullanıma sunulan ve eczaneler de dahil olmak üzere Toplumsal fayda için hazırlanan bu iletişim odaklı uygulamayı kullanırken toplanacak veriler;

Kimlik Verisi Ad, Soyad
İletişim Verisi Telefon Numarası, E-posta Adresi, (var ise) Adres ve Adres Başlığı

Lokasyon Verisi (var ise) Adres Girilen Andaki Konum Bilgisi
Müşteri İşlem Verisi (Apple, Google veya Facebook ile giriş yapılması halinde)

Erişim Jetonu (Access Token) Bilgisi

İşlem Güvenliği Verileri Cihaz Bilgileri, İşletim Sistemi Bilgileri, IP Adresi, Log
Kayıtları (Uygulama üzerinden verilen onaylar, hatalı
parola giriş sayıları), Parola

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KAYNAĞI

Uygulama’nın playstore ve appstore üzerinden indirimi ve kayıt işlemi ile başlayan üyelik süreçleri kapsamında Uygulama üzerinden bizlerle paylaştığınız ve Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz doğrudan sizlerden elde edilmektedir. Bu bilgiler eczane ve kullanıcıların doğru ve sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için tasarlanmış olup sadece sistemin sağlıklı ilerlemesi için toplanmaktadır. Bununla birlikte adres girilen andaki konumunuza ilişkin veri ise Uygulama kapsamında mevcut olan ve üçüncü taraflara ait olan Uygulama Programlama Arayüzü (API) aracılığıyla elde edilmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetleri ile ilgili her bir sürecin ve operasyonun yürütülmesi amaçları uyarınca işlenmektedir.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Üyelik ile birlikte bize verdiğiniz verileriniz açık rızanızın varlığı halinde reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmek üzere işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ancak açık rızanızın varlığı halinde yurt içinde ve yurt dışında bulunan sunucularda saklanabilecektir.

Yukarıda belirtilen durum dışında; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yer alan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle;

(ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

(iii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi

(iv) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlemektedir.

5-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR İLE AKTARIM AMACI

İlacbende uygulaması ile elde edilen tüm veriler ilgili kanun ve sistemin işleyişi çerçevesidnetoplanmakta olup, sistemin işleyişine etkisi olmayan hiçbir veri toplanmamaktadır. KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kişisel verileriniz; yetkili kişi ve kurumlar ile paylaşılmakta olup, ayrıca firmamızın paydaşları ve iş faaliyetleri sürecinde etkileşim içinde olduğu tüm kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılmaktadır. Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının (tüm paydaşlarımızın hukukiyetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum kuruluşlarına, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine ve şirketimize aktarılmaktadır.

 

6-KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİ
KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR VE KULLANMA YÖNTEMİ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak şirketimizin bulunduğu Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan Teknopark Kat:1 no:111 adresine  yazılı olarak başvurabilirsiniz. Tüm yazılı başvurular ilgili kanun maddesi gereğince en geç 30 gün içerisinde cevaplanacaktır. Eğer bu yazışmalar ek maliyetler gerektirirse, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göretarafınıza bilgilendirme yapılacak olup, ücret talep edilebilecektir.